Regulamin (2021)

1. CEL FESTIWALU:

 • prezentacja dorobku artystycznego młodych instrumentalistów oraz ich pedagogów
 • wymiana doświadczeń wśród pedagogów oraz podnoszenie poziomu poprzez dążenie do najlepszych wzorców
 • popularyzacja i wymiana najbardziej wartościowych utworów literatury fletowej
 • aktywizacja środowiska flecistów

2. ORGANIZATOR:

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. F. Chopina w Sochaczewie.
Wszelkie pytania dotyczące Festiwalu należy kierować na adres e-mail: festiwalfletowy@psmsochaczew.pl lub telefonicznie pod nr (46) 862-29-62.

3. SPONSOR NAGRÓD:

Firma JARMUŁA MUSIC S.C. z siedzibą w Tarnowie.

4. TERMIN I MIEJSCE FESTIWALU:

XIX Ogólnopolski Wiosenny Festiwal Fletowy odbędzie się zdalnie w dniach 4-8 maja 2021 roku.
Ogłoszenie wyników nastąpi 8 maja 2021 r. na stronie psmsochaczew.weebly.com i www.psmsochaczew.pl.
Koncert Laureatów zostanie opublikowany 9 maja 2021 r. na profilu Facebook, stronie YouTube szkoły oraz stronie internetowej PSM I i II st. im. F. Chopina
w Sochaczewie. Linki do opublikowanego koncertu laureatów na profilu Facebook i stronie You Tube szkoły sponsor zamieści na swojej stronie internetowej i na profilu Facebook.


5. KOSZT UCZESTNICTWA:

Koszt uczestnictwa (wpisowe) wynosi 120,00 zł i nie podlega zwrotowi.
Dane do przelewu:
Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st.
ul. Głowackiego 2
96-500 Sochaczew
Nr rachunku: 11 1010 1010 0101 0013 9130 0000
Tytuł przelewu: WPISOWE - OWFF 2021 - IMIĘ i NAZWISKO uczestnika
Wpłaty należy dokonać w terminie umożliwiającym jej otrzymanie do dnia 16 kwietnia 2021 roku.

6. ZGŁOSZENIA:

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 16 kwietnia 2021 roku.
Film z nagraniem programu konkursowego powinien stanowić jeden niepodzielny plik (nie może być montowany z kilku nagrań), zrealizowany
przy użyciu zewnętrznego mikrofonu podłączonego do smartfona, aparatu fotograficznego bądź kamery.
Przesłany plik powinien być oryginalny, bez korekcji obrazu ani dźwięku.
W kadrze powinien być dobrze widoczny (np. na pulpicie ustawionym obok wykonawcy) wydrukowany IDENTYFIKATOR_OWFF_2021.pdf.
Nagranie powinno przedstawiać całą sylwetkę wykonawcy.
Nagranie powinno zostać zrealizowane w poziomie.  
Nagranie powinno być w formacie: MP4, MOV.
Nagranie powinno być w jakości HD (jakość nagrania podlega weryfikacji).
W przypadku nagrania uniemożliwiającego dokonanie rzetelnej oceny uczestnika organizatorzy mają prawo zażądać  ponownego przesłania nagrania
w lepszej jakości technicznej.  
Nagranie musi zostać zamieszczone na dysku Google z zaznaczeniem funkcji <<udostępnij wszystkim>>, sam link wraz ze zgłoszeniem, dowodem wpłaty oraz zgodami na przetwarzanie danych osobowych i zezwoleniem na rozpowszechnianie wizerunku uczestnika i akompaniatora należy wysyłać na adres: festiwalfletowy@psmsochaczew.pl.


7. GRUPY UCZESTNIKÓW:

Uczestnicy Festiwalu zostaną podzieleni na następujące grupy:

 • GRUPA I – osoby urodzone w roku 2012 i młodsi
 • GRUPA II – osoby urodzone w latach 2010-2011
 • GRUPA III – osoby urodzone w latach 2008-2009
 • GRUPA IV – osoby urodzone w latach 2005-2007
 • GRUPA V – osoby urodzone w roku 2004 i starsi
 • GRUPA 0 – osoby uczące się pierwszy rok, bez względu na wiek


8. PREZENTACJA:

Uczestnicy powinni wykonać z pamięci dowolny program o zróżnicowanych, kontrastujących częściach.
Czas prezentacji nie powinien przekroczyć:

 • 6 minut dla GRUP 0, I
 • 8 minut dla GRUPY II
 • 10 minut dla GRUPY III
 • 12 minut dla GRUP IV, V


9. PUNKTACJA:

Uczestników Festiwalu będzie oceniać JURY, w skali od 1 do 25 punktów. Punktacja końcowa uczestnika będzie  średnią punktów uzyskanych
od poszczególnych jurorów. Punktacja będzie odrębna dla poszczególnych GRUP  uczestników. Obrady Jury są tajne.
Wyniki głosowań poszczególnych Jurorów nie zostaną podane do publicznej  wiadomości. Decyzje Jury są niepodważalne, ostateczne i niezaskarżalne.

10. WYŁĄCZENIE UCZESTNICTWA:

Laureaci I MIEJSC oraz zdobywcy NAGRÓD GŁÓWNYCH w poprzednich edycjach mogą uczestniczyć w XIX OWFF tylko w przypadku przejścia do wyższej kategorii wiekowej.


11. INFORMACJA ADMINISTRATORA -  dotycząca przetwarzania danych osobowych:

W trybie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.  w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu  takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r), dalej RODO, informuję:
1) Administratorem danych osobowych jest Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Fryderyka Chopina  w Sochaczewie, ul. Głowackiego 2, tel. (46) 862-29-62; email: psmsochaczew@pro.onet.pl.
2) Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Ewa Felińska, tel. 604270401.
3) Podane dobrowolnie w formularzu zgłoszeniowym dane osobowe oraz wizerunek przetwarzane będą zgodnie z  art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda osoby, której dane dotyczą).
4) Dane osobowe, podane dobrowolnie, przetwarzane będą w celu związanym z przeprowadzeniem „XIX  Ogólnopolskiego Wiosennego Festiwalu Fletowego”, zgodnie z niniejszym regulaminem konkursu.
5) Dane osobowe będą przetwarzane w formie papierowej i elektronicznej.
6) Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji konkursu, zgodnie  z przepisami prawa o archiwizacji (lub do czasu odwołania zgody) oraz warunkami określonymi  w portalu YouTube i Facebook.
7) Dane osobowe mogą być udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt 9 RODO wyłącznie  w granicach i przepisach prawa, z którymi administrator podpisał umowy przetwarzania danych w imieniu  administratora. Dane osobowe laureatów Festiwalu (imię i nazwisko, adres email) zostaną udostępnione Firmie Jarmuła Music s.c. w Tarnowie, sponsorowi Festiwalu, wyłącznie w celu przekazania nagród.
8) Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora,  w tym profilowaniu.
9) Przysługuje Panu (i) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody  nie będzie miało wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej  cofnięciem.  
10) Cofnięcie zgody będzie miało konsekwencje braku możliwości wzięcia udziału w konkursie lub jego  rozstrzygnięciu.
11) Cofnięcie zgody może mieć następującą formę: Cofam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez ….,  udzieloną w dniu … w celu … Podpis osoby, której dane dotyczą.
12) Każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania dostępu do danych osobowych jej dotyczących,  ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania (jeśli nie jest ograniczone spełnieniem przepisu  prawa).
13) Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych  Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531-03-00, www.uodo.gov.pl) w zgodności z art. 77 RODO.

 

KARTA ZGŁOSZENIA, FORMULARZE ZGODY oraz IDENTYFIKATOR - do pobrania tutaj